dilluns, 22 de maig de 2023

INSTRUCCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2023

 

INSTRUCCIONS NECESSARIES PER LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES A LES ELECCIONS LOCALS EL DIA 28 DE MAIG DE 2023

ORDRE EMT/111/2023 de 9 de maig.

En data 11 de maig, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica les instruccions necessàries per la participació dels treballadors i treballadores en les eleccions locals i al Consell General d’Aran del dia 28 de maig del 2023.

TRETS A REMARCAR

HORARI DE VOTACIÓ 28 de maig de 2023 de 9:00 a 20:00 hores

PERMÍS PELS ELECTORS El permís perquè puguin exercir el seu dret de vot, en les eleccions locals,  a les persones treballadores que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral, serà com a màxim de 4 hores amb les següents particularitats:

Coincidència  

Permís Retribuit

Jornada i Horari Votació

Menys de 2 Hores

No té permís

Entre 2 i 4 Hores

2 hores de permís

Mes de 4 Hores

4 hores de permís

 

-          Les hores de permís s’han de reduir en proporció a la jornada de treball, pels treballadors que facin una jornada inferior a la legal o convinguda.

 

-          Aquest permís NO té caràcter recuperable i es retribueix, com si la persona hagués treballat normalment.

 

-          La determinació del moment d’utilització d’hores, és potestat de l’empresari/a.

 

-          L’empresari/a té dret a demanar al treballador justificant de la votació expedit per la mesa.

PERMÍS ALS MEMBRES DE MESA ELECTORAL O INTERVENTORS

a.    Si el dia de les eleccions és coincident amb la jornada laboral, aquestes persones tindran Permís la jornada completa i 5 primeres hores del dia posterior.

 

b.    Si el dia de les eleccions gaudeixen de descans setmanal, aquestes persones tindran permís les 5 primeres hores del dia posterior.

PERMÍS PELS APODERATS Les empreses els hi han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del dia de les eleccions de caràcter no recuperable.

TORN DE NIT Si alguna de les persones treballadores, es membre de la mesa electoral, interventor o apoderat, i treballa el torn de nit en la data immediatament anterior, i ho demana, l’empresari li ha de canviar el torn.

VOT PER CORREU Fins el dia 18 de maig, les persones que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual, o en condicions que dificultin el sufragi, podran gaudir dels permisos indicats per als electors, per tal de formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

                Maig del 2013

 

Fonts:                                       

Art. 84 LOREG

Ordre EMT/111/2023

dijous, 8 de desembre de 2022

CALENDARI LABORAL 2023

Cada any, l’empresa té la obligació de confeccionar el calendari laboral i exposar-lo en un lloc visible de cada centre de treball (Art. 34.6 E.T.)

La jornada de treball serà la que es pacti en els convenis col·lectius o en els contractes de treball, i tindrà una durada màxima de 40 hores setmanals de promig en còmput anual (Art. 36.1 E.T.)

Entre el final d’una jornada i l’inici de la següent hi haurà d’haver, com a mínim, una diferència de 12 hores. El número d’hores ordinàries de treball efectiu no podrà ser superior a 9 diàries, excepte pels menors de 18 anys que no podran fer més de  8 hores diàries (Art. 34.3 E.T.)

Els convenis col·lectius, com a norma general, regulen les vacances i el número màxim d’hores anuals a treballar.

Tenint en compte tot això, l’empresa ha d’elaborar un calendari laboral en el que hi figuri:
-          Les hores de treball diàries
-          Els dies festius (Nacionals, Autonòmics i Locals)
-          Les vacances (amb els límits que estableix cada conveni).

Amb aquestes dades es calcula el total hores de treball anuals. L’import resultant s’haurà de comparar amb les hores màximes anuals que estableix el conveni col·lectiu, la compensació de les diferències que hi hagi es farà segons el que estigui previst en el conveni col·lectiu, i si aquest no ho regula, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors. S’ha de tenir en compte que si  no hi ha acord, l’empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de tot l’any el 10% de la jornada de treball. (Art. 34. 2 E.T.).

A continuació us facilitem un model per tal que podeu confeccionar-vos el calendari laboral del 2023. En aquest model hi trobareu marcades les festes laborals que s'han fixat per a Catalunya. Cal afegir-hi les dues festes locals (d'acord amb la localitat on estigui situat el centre de treball).

MODEL DE CALENDARI LABORALdivendres, 11 de novembre de 2022

LA CIENCIA DE CONFIAR EN TÍ (Don A. Moore)

 Libro de mejora personal que trata sobre el exceso o la falta de confianza y sus efectos sobre las decisiones que adoptamos. Tema que trata con una clara diferenciación respecto de otros textos publicados sobre esta misma materia.

Muy denso en su desarrollo por la gran cantidad de ejercicios que plantea, y el importante número de remisiones a otros trabajos realizados anteriormente, lo que provoca que se trate de un texto de lectura lenta, y en ocasiones se hace necesario una relectura para una mejor comprensión.

Muy bien estructurado y con un final que sorprende gratamente, por su claridad en las conclusiones. Totalmente recomendable su lectura.


dilluns, 6 de desembre de 2021

CALENDARI LABORAL 2022

Cada any, l’empresa té la obligació de confeccionar el calendari laboral i exposar-lo en un lloc visible de cada centre de treball (Art. 34.6 E.T.)

La jornada de treball serà la que es pacti en els convenis col·lectius o en els contractes de treball, i tindrà una durada màxima de 40 hores setmanals de promig en còmput anual (Art. 36.1 E.T.)

Entre el final d’una jornada i l’inici de la següent hi haurà d’haver, com a mínim, una diferència de 12 hores. El número d’hores ordinàries de treball efectiu no podrà ser superior a 9 diàries, excepte pels menors de 18 anys que no podran fer més de  8 hores diàries (Art. 34.3 E.T.)

Els convenis col·lectius, com a norma general, regulen les vacances i el número màxim d’hores anuals a treballar.

Tenint en compte tot això, l’empresa ha d’elaborar un calendari laboral en el que hi figuri:
-          Les hores de treball diàries
-          Els dies festius (Nacionals, Autonòmics i Locals)
-          Les vacances (amb els límits que estableix cada conveni).

Amb aquestes dades es calcula el total hores de treball anuals. L’import resultant s’haurà de comparar amb les hores màximes anuals que estableix el conveni col·lectiu, la compensació de les diferències que hi hagi es farà segons el que estigui previst en el conveni col·lectiu, i si aquest no ho regula, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors. S’ha de tenir en compte que si  no hi ha acord, l’empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de tot l’any el 10% de la jornada de treball. (Art. 34. 2 E.T.).

A continuació us facilitem un model per tal que podeu confeccionar-vos el calendari laboral del 2021.

divendres, 2 de juliol de 2021

REGISTRE DE FACTURES EN EXCEL (Instruccions d'us)

Instruccions per a la correcta utilització de l'arxiu excel que posem a disposició dels nostres clients cada trimestre per tal que ens facin arribar la informació sobre les factures (Emeses i Rebudes) i, el cobrament i pagament d'aquestes factures.

REGISTRE DE FACTURES I CONTROL DE COBRAMENTS I PAGAMENTS


dilluns, 2 de novembre de 2020

SUBIDA CUOTA AUTÓNOMOS

 La Seguridad social ha empezado a aplicar este mes una subida en la cuota de los autónomos que fue aprobada por el Real Decreto-ley 28/2018 y que tenía que entrar en vigor en enero de 2020.

La cuota mensual de los autónomos se calcula a partir de un determinado porcentaje que se aplica sobre la base por la que se cotiza (elegida voluntariamente por cada Autónomo con unos límites establecidos en función de la edad).

Este incremento, que no afecta a aquellos trabajadores que disfrutan de una tarifa plana, viene como consecuencia de la elevación de los tipos de cotización que pasa del 30% al 30’3%, y tiene efectos desde el mes de enero del 2020, por lo que en breve la Seguridad social notificará el cobro de la diferencia de los meses transcurridos hasta ahora.

CALENDARI LABORAL 2021


Cada any, l’empresa té la obligació de confeccionar el calendari laboral i exposar-lo en un lloc visible de cada centre de treball (Art. 34.6 E.T.)

La jornada de treball serà la que es pacti en els convenis col·lectius o en els contractes de treball, i tindrà una durada màxima de 40 hores setmanals de promig en còmput anual (Art. 36.1 E.T.)

Entre el final d’una jornada i l’inici de la següent hi haurà d’haver, com a mínim, una diferència de 12 hores. El número d’hores ordinàries de treball efectiu no podrà ser superior a 9 diàries, excepte pels menors de 18 anys que no podran fer més de  8 hores diàries (Art. 34.3 E.T.)

Els convenis col·lectius, com a norma general, regulen les vacances i el número màxim d’hores anuals a treballar.

Tenint en compte tot això, l’empresa ha d’elaborar un calendari laboral en el que hi figuri:
-          Les hores de treball diàries
-          Els dies festius (Nacionals i Autonòmics)
-          Els 2 dies de Festa Local
-          Les vacances (amb els límits que estableix cada conveni).

Amb aquestes dades es calcula el total hores de treball anuals. L’import resultant s’haurà de comparar amb les hores màximes anuals que estableix el conveni col·lectiu, la compensació de les diferències que hi hagi es farà segons el que estigui previst en el conveni col·lectiu, i si aquest no ho regula, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors. S’ha de tenir en compte que si  no hi ha acord, l’empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de tot l’any el 10% de la jornada de treball. (Art. 34. 2 E.T.).

A continuació us facilitem un model per tal que podeu confeccionar-vos el calendari laboral del 2021.