divendres, 2 de juliol de 2021

REGISTRE DE FACTURES EN EXCEL (Instruccions d'us)

Instruccions per a la correcta utilització de l'arxiu excel que posem a disposició dels nostres clients cada trimestre per tal que ens facin arribar la informació sobre les factures (Emeses i Rebudes) i, el cobrament i pagament d'aquestes factures.

REGISTRE DE FACTURES I CONTROL DE COBRAMENTS I PAGAMENTS


dilluns, 2 de novembre de 2020

SUBIDA CUOTA AUTÓNOMOS

 La Seguridad social ha empezado a aplicar este mes una subida en la cuota de los autónomos que fue aprobada por el Real Decreto-ley 28/2018 y que tenía que entrar en vigor en enero de 2020.

La cuota mensual de los autónomos se calcula a partir de un determinado porcentaje que se aplica sobre la base por la que se cotiza (elegida voluntariamente por cada Autónomo con unos límites establecidos en función de la edad).

Este incremento, que no afecta a aquellos trabajadores que disfrutan de una tarifa plana, viene como consecuencia de la elevación de los tipos de cotización que pasa del 30% al 30’3%, y tiene efectos desde el mes de enero del 2020, por lo que en breve la Seguridad social notificará el cobro de la diferencia de los meses transcurridos hasta ahora.

CALENDARI LABORAL 2021


Cada any, l’empresa té la obligació de confeccionar el calendari laboral i exposar-lo en un lloc visible de cada centre de treball (Art. 34.6 E.T.)

La jornada de treball serà la que es pacti en els convenis col·lectius o en els contractes de treball, i tindrà una durada màxima de 40 hores setmanals de promig en còmput anual (Art. 36.1 E.T.)

Entre el final d’una jornada i l’inici de la següent hi haurà d’haver, com a mínim, una diferència de 12 hores. El número d’hores ordinàries de treball efectiu no podrà ser superior a 9 diàries, excepte pels menors de 18 anys que no podran fer més de  8 hores diàries (Art. 34.3 E.T.)

Els convenis col·lectius, com a norma general, regulen les vacances i el número màxim d’hores anuals a treballar.

Tenint en compte tot això, l’empresa ha d’elaborar un calendari laboral en el que hi figuri:
-          Les hores de treball diàries
-          Els dies festius (Nacionals i Autonòmics)
-          Els 2 dies de Festa Local
-          Les vacances (amb els límits que estableix cada conveni).

Amb aquestes dades es calcula el total hores de treball anuals. L’import resultant s’haurà de comparar amb les hores màximes anuals que estableix el conveni col·lectiu, la compensació de les diferències que hi hagi es farà segons el que estigui previst en el conveni col·lectiu, i si aquest no ho regula, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors. S’ha de tenir en compte que si  no hi ha acord, l’empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de tot l’any el 10% de la jornada de treball. (Art. 34. 2 E.T.).

A continuació us facilitem un model per tal que podeu confeccionar-vos el calendari laboral del 2021.


dilluns, 26 d’octubre de 2020

REVISIÓ PREU ARRENDAMENTS LOCALS DE NEGOCI

 La Generalitat de Catalunya ha aprobat un Decret Llei (D.Llei 34/2020, 20.10) que estableix els passos a seguir per a la negociació entre la part arrendataria i la part arrendadora per a la modificació del preu de lloguer dels locals arrendats ens els que s'hi duu a terme activitats que han estat Suspeses o Restringides.

Us adjuntem un resum d'aquest Decret Llei.


dijous, 15 d’octubre de 2020

COVID 19 -NOVES ESURES- 15/10/2020

 El Govern de la Generalitat de Catalunya ha adoptat una sèrie de mesures seguint les indicacions del Procicat, que ara estan pendents que siguin aprovades (o modificades), durant el dia d’avui, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Es preveu que aquesta mateixa tarda/vespre aquestes mesures es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i que entrin en vigor a partir de demà (divendres dia 16/10/2020).

Les mesures proposades (pendents d’aprovació) són les següents:

-       Limitació de desplaçaments: Es recomana limitar els desplaçaments i la circulació, fomentar el teletreball i les entrades esglaonades als llocs de treball, i es manté la prohibició de reunions i trobades de més de sis persones.

-       Restauració: Els bars i restaurants no poden servir els clients a l’interior de l’establiment ni a l’exterior. Amb tot, sí que poden entregar comandes a domicili i oferir serveis de recollida de menjar i beguda, sempre amb una cita prèvia.

-       Comerç: L’aforament no superarà el 30%, independentment de la superfície. Els locals de més de 400 m2 controlaran l’entrada de clients i vetaran l’ús de les zones comunes. Es tanquen els centres d’estètica, llevat de les perruqueries.

-       Cultura: Els teatres i cinemes tancaran a les 23 hores, reduiran a la meitat l’aforament, preassignaran els seients i registraran les entrades. Els congressos i convencions es cancel·len i es redueix al 50% l’aforament d’actes religiosos i civils.

-       Oci i Esport: Els parcs infantils i jardins tanquen a partir de les 20 hores. Els equipaments esportius es podran fer servir amb cita prèvia, a un 50% de l’aforament i amb controls d’accés. Les sales de joc, casinos i sales de bingo no obriran.

Quan es coneguin definitivament les mesures aprovades. Tenint en compte la pròrroga dels anteriors ERTO’s (fins el 31/01/2021) per algunes activitats i les noves modalitats d’ERTO que es van aprovar el passat dia 30/09/2020 (R.D.Ley 30/2020) cada empresa podrà adoptar les decisions oportunes.

Barberà del Vallès, 15 d'Octubre del 2020

dimarts, 4 d’agost de 2020

AJUT PER AL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ

La Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual convoca ajuts extraordinaris posant a disposició de les empreses que han vist la seva activitat afectada pel COVID-19 una subvenció per ajudar al manteniment del nivell d'ocupació que tenien abans de l'aturada de l'activitat per la pandèmia.


diumenge, 12 de juliol de 2020

DECLARACIÓ DE RENDA D'UN TREBALLADOR EN E.R.T.O.

Els treballadors que s'hagin vist afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (E.R.T.O.) derivat del COVID-19, tindran durant aquest any 2020 dos pagadors. Aquest fet tindrà unes conseqüències sobre la declaració de renda que s'haurà de presentar durant el proper any 2021, que afectaran a la obligació de fer la declaració i al càlcul de la retenció.

Tot seguit trobareu un informe en el que us donem informació més detallada sobre què pot fer al respecte l'empresa i el treballador.dilluns, 29 de juny de 2020

CANVI DATES FESTES LOCALS

CANVI DE LA DATA DE LA FESTA LOCAL A BARBERÀ DEL VALLES

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 29/06/2020 publica la Ordre TSF/100/2020, de 25 de juny, mitjançant la qual es modifica les dates de la festa local de BARBERÀ DEL VALLÈS durant l'any 2020, i que seran les seguents:
          - 1 de Juny
          - 2 de Novembre (que substitueix la de 6 de juliol).

BERTRAL ASSESSORS.

VACACIONES Y ERTE

LAS VACACIONES DE LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR UN Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

La situación de alarma en la que nos hemos visto inmersos ante la aparición del coronavirus (covid-19) ha obligado a muchas empresas a solicitar de todos o de algunos de sus trabajadores un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) derivado de Fuerza Mayor.

Este expediente puede ser de SUSPENSIÓN (cuando cesa temporalmente toda la actividad del trabajador durante un período) o de REDUCCIÓN (cuando cesa únicamente de forma parcial su actividad en ese período, bien sea disminuyendo el número de días a trabajar o el número de horas trabajadas al día). En ambos casos el trabajador no tiene que prestar su trabajo ni la empresa tiene que pagar el salario al trabajador, quien podrá solicitar al Sepe[i] la prestación por desempleo.

Durante todo este período en que el contrato está suspendido el trabajador tampoco genera derecho a VACACIONES (que recordemos se calculan en la proporción de 2,5 días de vacaciones por cada mes trabajado). Por lo que, una vez reincorporado el trabajador a su puesto de trabajo, la empresa deberá rehacer el calendario laboral anual y calcular de nuevo los días de vacaciones que le corresponden al trabajador.

Cuando estemos ante un Erte por Reducción (de las horas trabajadas) los días de VACACIONES que le corresponden al trabajador no disminuirán respecto de los previstos inicialmente, pero sí se reducirá el IMPORTE a percibir durante estos días de vacaciones.

Antes de la Declaración del Estado de Alarma, un Erte podía ser de suspensión o de reducción, pero no podía transformarse de uno en otro. Con el objetivo de flexibilizar al máximo el reinicio de la actividad de las empresas, se ha modificado la Ley, permitiendo esa transformación en ambos sentidos (de Suspensión a Reducción y de Reducción a Suspensión).

Los trabajadores que, utilizando la empresa esta posibilidad legal de transformación, han estado durante un período en Erte de Suspensión y durante otro período en Erte de reducción, disfrutarán de un menor número de días de vacaciones y además, les corresponderá una retribución inferior[ii] respecto de algunos de estos días.

El cálculo del número de días de vacaciones y de la retribución de las mismas no podrá realizarse de forma definitiva hasta que finalice la situación de Erte, y podría verse alterada si después de disfrutadas las vacaciones la empresa precisa solicitar un nuevo Erte o reactivar el anterior.

Con la aprobación del Real Decreto-ley 24/2020, que establece la posibilidad de prorrogar los Ertes por fuerza mayor hasta 30 de septiembre de 2020, se plantea una nueva situación para muchas empresas en las que coincidirá la reincorporación parcial de algunos trabajadores, con el período de vacaciones previsto inicialmente para el disfrute de las vacaciones.

 


[i] SEPE: Servicio Público de Empleo Estatal

 

[ii] El importe de la retribución será proporcional al número de horas trabajadas respecto del total de horas de trabajo de su jornada habitual.

EXONERACIÓN CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL

EXONERACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS EMPRESAS EN ERTE POR FUERZA MAYOR TOTAL O PARCIAL (R.D.Ley 18/2020 y 24/2020).

EL R.D.Ley 8/2020[i], estableció (art. 24.1) para las empresas en expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal, la exoneración del abono de la aportación empresarial y las cuotas por conceptos de recaudación durante todo el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa. En las empresas de 50 trabajadores o más, esta exoneración alcanzaba el 75% de la aportación empresarial.

El R.D.Ley 18/2020[ii], mediante su D.F. 1ª modificó el anterior art. 24.1, en cuanto a la duración del período en el que resultaba aplicable la exoneración indicada, limitándolo únicamente a los meses de MARZO y ABRIL de 2020.

Para los meses de MAYO y JUNIO, el art. 4 del R.D.Ley 18/2020, estableció la exoneración de las cotizaciones en función de si la empresa se hallaba en situación de ERTE por fuerza mayor TOTAL o PARCIAL.

MAYO

JUNIO

Nº de Trabajadores

Nº de Trabajadores

Fuerza Mayor

Trabajadores

menos de 50

50 o más

menos de 50

50 o más

TOTAL

Todos

100%

100%

100%

100%

PARCIAL

Reincorporados

85%

60%

70%

45%

NO reincorporados

60%

45%

45%

30%

Para los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, la exoneración de cuotas viene regulada en el art. 4 y en la Disposición Adicional primera del R.D.Ley 24/2020[iii], estableciendo las siguientes exenciones:

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Nº de Trabajadores

ERTE

Trabajadores

menos de 50

50 o más

de Transición

Todos

70% Julio

60% Agosto

35% Septiembre

50% Julio

40% Agosto

25% Septiembre

F.M. Parcial

Activados

60%

40%

Suspendidos

35%

25%

Según dispone el art. 1 del R.D.Ley 18/2020, las empresas que tienen aprobado un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor basado en el art. 22 del R.D.Ley 8/2020, a partir del 13 de mayo:

a)    Continuarán en situación de FUERZA MAYOR TOTAL, cuando estuvieran afectadas por las causas referidas en el R.D.Ley 8/2020, que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020 (prorrogado por R.D.Ley 24/2020 hasta 30 de septiembre).

 

b)    Se encontrarán en situación de FUERZA MAYOR PARCIAL, las empresas desde el momento en que las causas reflejadas en el R.D.Ley 8/2020 permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020. (prorrogado por R.D.Ley 24/2020 hasta 30 de septiembre).

Estas empresas y entidades deberán proceder a la reincorporación de las personas trabajadoras afectadas por la regulación temporal de empleo en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

Recordemos que el R.D.Ley 8/2020 estableció (art 22) que tenían la consideración de provenientes de una situación de FUERZA MAYOR las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, que impliquen: Suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que QUEDEN DEBIDAMENTE ACREDITADOS.

Estas son, en resumen, las exoneraciones de cuotas que las empresas podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social para los meses de MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, sin perjuicio de que es a la Tesorería General de la Seguridad Social a quien corresponde la aprobación y aplicación definitiva de los porcentajes de exención y a la Inspección de Trabajo la revisión de la concurrencia en la empresa de las circunstancias alegadas por la misma para el reconocimiento inicial y el mantenimiento posterior de la situación de fuerza mayor.[i] Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (Boe 18.03.2020).

 

 

[ii] Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo (Boe 13.05.2020).

 

[iii] Real Decreto-ley 24/2020 de  26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (Boe 27.06.2020).